Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

Általános

Tájékoztatás
a „GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt 4.” elnevezésű játékhoz kötődő
személyes adatok kezeléséről

Az adatkezelő személye:
DUE Produceri Iroda Kft.
székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.
telefonszáma: 06 1 222 8213
e-mail címe: due@due.hu
képviselője: Dr. Szayly József
telefonszáma: 06 1 222 8213
e-mail címe: due@due.hu
A Produceri Iroda Kft. nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja a “GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt 4.” elnevezésű játék szervezése, a teszteredmények anonim értékelhetősége, a közlekedési szabályok, KRESZ iránt érdeklődő fiatalok, a játékban résztvevők számára hasonló eseményekről, különösen a következő KRESZ-tesztről, akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatás nyújtása.
A Játékosok a Játék második és harmadik fordulójában való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, a Szervező az adataik közül a vezeték és utónevüket, valamint a lakóhelyüket nyilvánosságra hozhatja a hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban. A nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, mely felvételek akár teljes egészét, akár részletét az Adatkezelő később is felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja:
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelésben résztvevő további személyek, szervezetek:
Az adatkezelő a technikai lebonyolítás érdekében adatfeldolgozóként igénybe veszi a Webter-Media Kft. vállalkozást. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat 2020. június 18-án átadja az adatkezelőnek, saját rendszereiből pedig véglegesen a verseny lezárását követően, 2020. szeptember 24-én törli.

A „GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt 4.” elnevezésű játék támogatója, a GENERALI a Biztonságért Alapítvány részére személyes adatok nem kerülnek továbbításra, a támogató az adatkezelő székhelyén, annak munkatársai útján szükség esetén ellenőrizheti a résztvevők és adataik valódiságát, de a személyes adatokról másolatot semmilyen formában sem készíthetnek.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére semmilyen formában sem továbbítja a személyes adatokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Adatkezelő ezen hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat legkésőbb 2022. január 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezeli.

Ez utóbbi alól – a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének c) pontja, továbbá (2) és (3) bekezdéseinek tiszteletben tartásával – kivételt képeznek a verseny második és harmadik fordulójában készült felvételek, tudósítások, mivel a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja, ismerteti a nyertesek nevét, lakhelyét (város vagy irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Érintettek jogai:

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik
– a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);
– a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését és törlését (GDPR 16–17. cikk);
– a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);
– a rájuk vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják (GDPR 20. cikk).

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Az érintettek jogosultak arra, hogy bármely időpontban visszavonják az adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat [a GDPR 13. cikk (2) c) pont alapján a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét].

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt benyújtani (GDPR 13. cikk).

A 16 év alatti érintettek személyes adatai

Amennyiben az érintett az első fordulóban való részvételekor nem érte el a 16 éves kort a játékhoz szükséges adatai (neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – nem kötelező megadni –) mellett köteles megadni a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevét és email címét.
Amennyiben szülői felügyeletet gyakorló szülő (gondviselő) 2020. június 16-án 24 óráig nem járul hozzá az adatkezeléshez, az érintetti azonosítását lehetővé tevő adatokat (név, e-mail cím, telefonszám, szülő neve, e-mail címe) az online forduló lezárásával – de legkésőbb 2020. június 18-áig – töröljük.

A korosztályon (1996. 01.22 – 2006. 01.22. között születettek) kívüli játékosok – regisztráció során megadott – adatai 2020. június 18-áig anonimizálásra kerülnek.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az adatkezelő a „GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt 4.” elnevezésű játékhoz kötődő személyes adatok tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

A tájékoztatás elérhetősége
Az érintettekkel folytatott minden kommunikáció tartalmaz rövid, nem teljeskörű tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbá az adatkezelési tájékoztatás elektronikus elérhetőségét.

2020. január 7. módosítva: 2020. március 24.