Játékszabály

Általános

A GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt 4. elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

1. A Játék szervezője

A “GENERALI Nagy Diák KRESZ-teszt 4.” edukatív nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Produceri Iroda Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11., a továbbiakban: Szervező), fő támogatója a GENERALI a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42–44. a továbbiakban: Támogató).

2. A részvételre jogosultak köre

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 1996.01.22 – 2006.01.22. között született természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő résztvevő pályázata érvénytelen. A Játék 1. fordulójának online KRESZ-tesztjét azonban bárki kitöltheti.

3. A Játék időtartama

I. forduló – online szakasz: 2020. január 22. 08.00 óra – 2020. június 15. 24:00 óra
II. és III. forduló – személyes részvételi szakasz: 2020. szeptember 23., Budapest, Akvárium Klub, a 27. Országos ifjúsági Sajtófesztivál keretén belül.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás

A Játék egy háromfordulós vetélkedősorozat, mely a résztvevők KRESZ-tudását méri fel interaktív formában.
Az első fordulóban a DUE által, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság szakértői bevonásával fejlesztett online KRESZ-tesztet kell kitölteni, melynek kérdéseit Pető Attila közlekedési szaktanár, szakoktató, az első magyar női autósiskola vezetője állította össze, és a
a www.nagydiakkreszteszt.hu internetes oldalon érhető el. Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat elfogadása, valamint neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – melyet a részvételhez nem szükséges megadni –, 16 év alatti, részvételre jogosult Játékos esetében szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) neve és email címe, megadása után választania kell, hogy mopedért vagy ingyenes jogosítványszerzési lehetőségért versenyez. Ezt követően elkezdheti a teszt kitöltését.

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, de 2006. január 22. előtt születtek a nyereményjátékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levél megküldésre kerül.

A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napig, 2020. június 16, 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait legkésőbb 2020. június 18-áig anonimizáljuk; ezen Játékosok kizárásra kerülnek a további nyereményjátékból.

A fent megadott korosztályon (1996.01.22 – 2006.01.22. között születettek) kívüli játékosok – regisztráció során megadott – adatai 2020. június 18-áig anonimizálásra kerülnek.

4.2. Első forduló
A teszt kitöltésével a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát. A teszt 24 kérdésből áll, egy-egy kérdés megválaszolására 40 másodperc áll rendelkezésre. A kérdések – azok nehézségi fokától függően – 1, 2, vagy 3 pontosak lehetnek. Az elért eredményeket a játékos azonnal megtekintheti, és a megadott e-mail címére is megkapja. Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

4.3. Második forduló
Az első 1 000 legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra.
A második fordulóban csak azok a játékosok vehetnek részt, akik
1. eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra,
2. a második fordulóra vonatkozó online regisztrációval a meghívó e-mailben megadott határidőig jelezték részvételi szándékukat,
3. az online regisztrációban megjelölt időpontban megjelennek a második forduló helyszínén, és
4. ott személyesen jelentkeznek a további játékra.
Az utazás költségeit a játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik.

4.4. Harmadik forduló

A harmadik fordulóba az a 12 fő (6 fő a mopedért versenyzők, 6 fő az ingyenes jogosítványszerzési lehetőségért versenyzők közül) játékos jut be, aki a 2. fordulóban a legtöbb pontot elérve, a legjobb időeredménnyel tölti ki az eduKRESZ (E-Educatio Információtechnológia Zrt.) interaktív KRESZ tesztjét. Ők a második forduló napján, ugyanott folytathatják a Játékot. A 12 legjobb játékos egy KRESZ tematikájú kvíz játékban méri össze képességét a fődíjakért. A legjobban teljesítő 2 játékos (1 fő a mopedért, 1 fő az ingyenes jogosítványszerzési lehetőségért versenyzők közül) a Játék nyertese.

4.2. Nyeremények:

4.2.1. Fődíj

A harmadik fordulóba jutott, jelenlévő játékosok kvíz vetélkedőben vesznek részt a fődíjakért: egy teljes jogosítványszerzési lehetőséget[1] és egy mopedet ad át személyesen, ünnepélyes keretek között a Szervező fődíjként. A harmadik fordulóba jutó játékosok az online teszt kitöltése előtt választottak, hogy a jogosítványért vagy a mopedért versenyeznek. A nyeremények nem átruházhatók.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét (város, irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.
Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából.
Amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

A harmadik forduló eredményhirdetését és díjátadását követően a teljes játékra vonatkozóan óvásnak, reklamációnak helye nincs.

A Nyertes az átvett nyeremény után köteles viselni minden, a nyeremény esetleges használatából, felhasználásából eredő kockázatot. A Szervező nem felel a nyeremény használatából, felhasználásából eredő vagy az azáltal okozott semmilyen anyagi kárért vagy személyes sérülésért.

5. Információ a Játékról

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt a nagydiakkreszteszt@nagydiakkreszteszt.hu email címen kérhetnek.
5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.nagydiakkreszteszt.hu weboldalon.

6. Nyeremények átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

6.1. A nyertes számára a nyereményt – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.
A nyeremény átvételének feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követően legkésőbb 2022. január 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését a nagydiakkreszteszt@nagydiakkreszteszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nagydiakkreszteszt.hu weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

Budapest, 2020. január 10. módosítva: 2020. március 24.

[1] A jogosítványszerzést biztosító intézményről és a további részletekről a Játékos a díjátadást követően kap tájékoztatást. A teljes jogosítványszerzési lehetőség a jogszabályban előírt minimum óraszámokat és vizsgákat tartalmazza. A nyertest díjfizetési kötelezettség terheli, amennyiben plusz órákra van szüksége az egyes vizsgák teljesítéséhez, valamint ha vizsgát kell ismételnie.