Tájékoztatás a „Nagy Diák Tesztek” elnevezésű játékhoz kötődő személyes adatok kezeléséről

 

Az adatkezelő személye:

DUE Produceri Iroda Kft.

székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.

telefonszáma: 06 1 222 8213

e-mail címe: due@due.hu

képviselője: Dr. Szayly József

telefonszáma: 06 1 222 8213

e-mail címe: due@due.hu

A DUE Produceri Iroda Kft. nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a „Nagy Diák Tesztek” elnevezésű játékforma szervezése, a teszteredmények anonim értékelhetősége, a játék témái iránt érdeklődő fiatalok, a játékban résztvevők számára hasonló eseményekről, különösen a következő tesztjátékokról, akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatás nyújtása.

A Játékosok a Játék második és harmadik fordulójában való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, a Szervező az adataik közül a vezeték és utónevüket, valamint a lakóhelyüket nyilvánosságra hozhatja a hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban. A nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, mely felvételek akár teljes egészét, akár részletét az Adatkezelő később is felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

A „Nagy Diák Tesztek” elnevezésű játékban résztvevőkről sem az egyes játékok támogatói, sem más szervezetek vagy személyek részére személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

 

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére semmilyen formában sem továbbítja a személyes adatokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Adatkezelő ezen hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat legkésőbb az egyes játékok lezárását követő második év december 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezeli.

Ez utóbbi alól – a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének c) pontja, továbbá (2) és (3) bekezdéseinek tiszteletben tartásával – kivételt képeznek a verseny második és harmadik fordulójában készült felvételek, tudósítások, mivel a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja, ismerteti a nyertesek nevét, lakhelyét (város vagy irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban.

Az adatkezelésben résztvevő további személyek, szervezetek:

Az adatkezelő a technikai lebonyolítás érdekében adatfeldolgozóként igénybe veszi a Webter-Media Kft. vállalkozást. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a döntőt követően 15 napon belül átadja az adatkezelőnek és véglegesen törli saját rendszereiből.

Érintettek jogai:

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Az érintettek jogosultak arra, hogy bármely időpontban visszavonják az adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat [a GDPR 13. cikk (2) c) pont alapján a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét].

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt benyújtani (GDPR 13. cikk).

A 16 év alatti érintettek személyes adatai

Amennyiben az érintett az első fordulóban való részvételekor nem érte el a 16 éves kort a játékhoz szükséges adatai (neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – nem kötelező megadni –) mellett köteles megadni a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevét és e-mail címét.

Amennyiben szülői felügyeletet gyakorló szülő (gondviselő) nem járul hozzá az adatkezeléshez, az érintetti azonosítását lehetővé tevő adatok (név, e-mail cím, telefonszám, szülő neve, e-mail címe) a játék első online fordulója lezárásával véglegesen törlésre kerülnek.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelő a „Nagy Diák Tesztek” elnevezésű játékhoz kötődő személyes adatok tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

 

A tájékoztatás elérhetősége

Az érintettekkel folytatott minden kommunikáció tartalmaz rövid, nem teljeskörű tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbá az adatkezelési tájékoztatás elektronikus elérhetőségét.

Budapest, 2020. január 2.