Játékszabály

Standard

A „Nagy Magyar Filmteszt Diákoknak 3.” elnevezésű játék hivatalos szabályzata

 

1. A Játék szervezője

 

A „Nagy Magyar Filmteszt Diákoknak 3.” edukatív nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Produceri Iroda Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11., a továbbiakban: Szervező), fő támogatója a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt. (korábban Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zrt.) (székhelye: 1145 Budapest Róna utca 174 N. épület, a továbbiakban: Támogató).

 

2. A részvételre jogosultak köre

 

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező,  1999.11.05 – 2005.11.05. között született természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő résztvevő pályázata érvénytelen.

 

3. A Játék időtartama

 

I.forduló – online szakasz: 2019. november 05. 08.00 óra – 2020. február 02. 24:00 óra
II. és III. forduló – személyes részvételi szakasz: 2020. február 20., Budapest, Akvárium Klub.

 

4. A Játék menete

 

4.1. Játékleírás

A Szervező által fejlesztett Játék első fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely hozzáférhető a www.filmteszt.hu internetes oldalon. Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat elfogadása, valamint neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – melyet a részvételhez nem szükséges megadni –, 16 év alatti, részvételre jogosult Játékos esetében szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) neve és email címe megadása után elkezdheti a teszt kitöltését.

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, de 2005. november 05. előtt születtek, a nyereményjátékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levél megküldésre kerül.

A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napig, 2020. február 3., 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait legkésőbb 2020. február 5-éig anonimizáljuk; ezen Játékosok kizárásra kerülnek a további nyereményjátékból.

A fent megadott korosztályon (1999.11.05 – 2005.11.05. között születettek) kívüli játékosok – regisztráció során megadott – adatai 2020. február 5-éig anonimizálásra kerülnek.

 

4.2. Első forduló

A teszt kitöltésével a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát.

Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

 

4.3. Második forduló

Az első 1 000 legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra.

A második fordulóban csak azok a játékosok vehetnek részt, akik

  1. eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra,
  2. a második fordulóra vonatkozó online regisztrációval a meghívó e-mailben megadott határidőig jelezték részvételi szándékukat,
  3. az online regisztrációban megjelölt időpontban megjelennek a második forduló helyszínén, és
  4. ott személyesen jelentkeznek a további játékra.

Az utazás költségeit a játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik.

 

4.4. Harmadik forduló

A harmadik fordulóba a második forduló során legjobb eredményt elért 12 Játékos jut. A harmadik fordulóban vetélkedő játékosok közül kerül ki a Játék díjazott első három helyezettje.

 

4.5. Nyeremények

A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulóban személyesen részt vevő játékosok közül a legtöbb pontot elért első három Játékosnak a Szervező fődíjként egy-egy kiváló minőségű videó és fotó készítésére alkalmas okoseszközt ad át. A nyeremények átvétele személyesen, a harmadik fordulót követően történik.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét (város, irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából.

Amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

A harmadik forduló eredményhirdetését és díjátadását követően a teljes játékra vonatkozóan óvásnak, reklamációnak helye nincs.

A Nyertes az átvett nyeremény után köteles viselni minden, a nyeremény esetleges használatából, felhasználásából eredő kockázatot. A Szervező nem felel a nyeremény használatából, felhasználásából eredő vagy az azáltal okozott semmilyen anyagi kárért vagy személyes sérülésért.

 

5. Információ a Játékról

 

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az filmteszt@filmteszt.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.filmteszt.hu címen.

 

6. Nyeremények átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

 

6.1. A nyertes számára a nyereményt – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

A nyeremény átvételének feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követően a következő, – Nagy Magyar Filmteszt Diákoknak 4. – felhívásának kibocsátásáig, legkésőbb 2021. december 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az filmteszt@filmteszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

 

7. Egyéb rendelkezések

 

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.filmteszt.hu és a www.due.hu/filmteszt weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

7.5. A Játék online szakasz során a Szervező kitöltést ösztönző kampányt hirdethet, melyben a részvétel és a nyereményhez jutás feltételeit, valamint magát a nyereményt a Játék honlapjának nyitó oldalán közzéteszi. A Játékban résztvevő a szabályzat elfogadásával – és a teszt kitöltésével – hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha a szervező őt hirdeti ki a játék nyertesének, akkor nevét a szervező nyilvánosságra hozza.

 

Budapest, 2019. október 28.