Játékszabály

JÁTÉKSZABÁLY

A “Nagy Diák Klímateszt” elnevezésű játék hivatalos szabályzata

1. A Játék szervezője

A “Nagy Diák Klímateszt” edukatív játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Produceri Iroda Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.), a továbbiakban: Szervező, fő támogatója az Innovációs és Technológiai Minisztérium (székhelye: 1011 Budapest, Fő u. 44-50), a továbbiakban: Támogató.

2. A részvételre jogosultak köre

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 1997.01.01. – 2007.12.31. között született természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a díj felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Játékos részvétele érvénytelen.

3. A Játék időtartama

I. forduló – online szakasz: 2021. március 5. 08.00 óra – 2021. szeptember 5. 24:00 óra 

II. és III. forduló – személyes részvételi szakasz: 2021. szeptember 30., Budapest, Akvárium Klub.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy – indokolt és rendkívüli helyzetben – a személyes részvételi fordulók időpontját, helyszínét vagy a lebonyolítás módját (online lebonyolítású fordulóra) módosítsa, melyről a Játék honlapján legalább 10 nappal az esemény előtt értesíti az érintett Játékosokat. Személyes részvétel esetén a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal egészségügyi, baleseti és egyéb káresemény tekintetében.

4. A Játék menete

4.1. Játékleírás

A Szervező által fejlesztett Játék első fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely közvetlenül hozzáférhető a www.nagydiaktesztek.hu internetes oldalon. A teszt kitölthető applikáción keresztül is. Ehhez a Nagy Diák Tesztek applikációt kell letölteni az App Store-ból vagy a Google Play-ről.

Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat és az adatvédelmi szabályzat elfogadása, valamint e-mail címe, születési éve és irányítószáma megadása után elkezdheti a teszt kitöltését.

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, az edukatív játékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A Játékba való regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levél megküldésre kerül.

A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napon 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait a Szervező anonimizálja; ezen Játékosok kizárásra kerülnek a további Játékból.

Mindezt, és a további adatvédelmi rendelkezéseket a Játék adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

4.2. Első forduló

A teszt kitöltésével a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát.

Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

4.3. Második forduló

Az első 1.000 legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra. A meghívást a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük. Rangsorolás módja: legmagasabb elért pontszám a legrövidebb kitöltési idő alatt.

A második fordulóban csak azok a Játékosok vehetnek részt, akik

1.    eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra, és

2.    a Nagy Diák Tesztek applikáció letöltése után azon keresztül regisztráltak a második fordulóra a meghívó e-mailben megadott határidőig,

3.    az online regisztrációban megjelölt időpontban megjelennek a második forduló helyszínén, letöltötték a Nagy Diák Tesztek applikációt, és

4.    ott személyesen jelentkeznek az applikációval a további játékra.

Az utazás költségeit a Játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a második fordulót online lebonyolításúvá változtassa. Erről a Játék honlapján és e-mail-ben is értesíti az érintett Játékosokat.

4.4. Harmadik forduló

A harmadik fordulóba a második forduló során, a legjobb eredményt elért 12 Játékos jut. A harmadik fordulóban vetélkedő Játékosok közül kerül ki a Játék – díjazott – első három helyezettje.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a harmadik fordulót – indokolt és rendkívüli helyzetben – online részvételi fordulóra módosítsa, melyről a Játék honlapján és e-mailben is értesíti az érintett Játékosokat.

A harmadik fordulóban csak azon Játékosok vehetnek részt, akik a személyes jelenléttel zajló fordulók előre meghirdetett időpontjában megjelennek, és személyazonosságukat igazolják. (Online lebonyolítás esetén az előre meghirdetett lebonyolítási időpontban bejelentkeznek a Játékba.)

Amennyiben a harmadik forduló előre meghirdetett kezdési időpontjában a Játékos a helyszínen nem jelenik meg, úgy a helyére a második fordulóból a következő legjobb eredményt elért Játékos lép.

4.5. Díjak

A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulóban résztvevő Játékosok közül a legtöbb pontot elért első Játékosnak a Szervező fődíjként egy kétszemélyes belföldi (balatoni) utazást (250 000 Ft értékben), vagy egy elektromos robogót (300 000 Ft értékben) vagy egy nagyértékű kerékpárt (200 000 Ft értékben) ad át, mely három díj közül a Díjazott választ a döntő eredményhirdetését követően. A kiválasztott díj - Szervező általi - megrendelését követően módosításra nincs lehetőség. A díj eljuttatása személyesen, postai úton, vagy e-mail-ben történik, a választott díjtól függően.

A második helyezett a fennmaradó két díj közül választhat, amely átvétele személyesen, postai úton, vagy e-mail-ben történik a harmadik fordulót követően.

A harmadik helyezett az utoljára fennmaradó díjjal lesz gazdagabb. A díj eljuttatása személyesen, postai úton, vagy e-mail-ben történik, díjtól függően.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a díjakat nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a Díjazottak nevét, lakhelyét (település) és fotóját saját honlapján, kiadványaiban, a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Ezen publikált tartalmakért a Díjazottakat semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a Díjazottat törölni a díjazottak listájából.

Amennyiben a Díjazott kiskorú, a díj átvételére kizárólag törvényes képviselője útján jogosult.

A harmadik forduló lezárultát és eredményhirdetését követően óvásnak, reklamációnak a teljes játékra vonatkozóan nincs helye.

A Díjazott az átvett díj után köteles viselni minden, a díj használatából, felhasználásából eredő kockázatot. A Szervező nem felel a díj használatából, felhasználásából eredő vagy az azáltal okozott semmilyen anyagi kárért vagy személyes sérülésért.

5. Információ a Játékról

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az klimateszt@klimateszt.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a http://www.nagydiaktesztek.hu címen.

6. Díjak átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

6.1. A Díjazott számára a díjat a Szervező személyesen adja át, postai úton, vagy elektronikus úton juttatja el, a fődíj természetétől függően. A Díjazottat a díjak után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

A díjak szabályszerű átvételének feltétele az átadás-átvételi dokumentum kitöltése, illetve annak - postai kézbesítés esetén - postán való visszaküldése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követően a Játék Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatában foglaltak szerint kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését a klimateszt@klimateszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nagydiaktesztek.hu és a www.due.hu weboldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

7.5. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során a Játékos által megadott e-mail címen kommunikál a Játékossal. A megadott e-mail fiók rendszeres figyelése a Játékos feladata és felelőssége. A kiküldött tájékoztatások, felhívások kézbesítését, olvasottságát illetően Szervező mindennemű felelősséget kizár.

Budapest, 2021. március 5.