Játékszabály

A „Nagy Diák Médiaismereti Teszt” elnevezésű játék hivatalos szabályzata

1. A Játék szervezője

A „Nagy Diák Médiaismereti Teszt” edukatív játék (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11., cgj.: 01-09-261759, a továbbiakban: Szervező), fő támogatója: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Tehetség Program (székhelye: 1054. Budapest, Akadémia u. 3.; 1134. Budapest, Váci út 45/c; 1134. Budapest, Váci út 49.  a továbbiakban: Támogató).

2. A részvételre jogosultak köre

A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 2000.01.01. – 2006.12.31. között született természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a díj felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő Játékos részvétele érvénytelen.

3. A Játék időtartama

I. forduló – online szakasz: 2020. december 18. 08:00 óra – 2021. március 31. 24:00 óra 

II. forduló – online szakasz (középdöntő): 2021. április 8. 08:00 óra – 2021. április 15. 24:00 óra

 III. forduló – online szakasz (döntő): 2021. április 23. 08:00 óra – 2021. április 24. 24:00 óra


4. A Játék menete

4.1. Játékleírás

A Szervező által fejlesztett Játék első fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely közvetlenül hozzáférhető a https://diakmediateszt.hu/ internetes oldalon. A teszt kitölthető applikáción keresztül is. Ehhez a Nagy Diák Tesztek applikációt kell letölteni az App Store-ból vagy a Google Play-ről.

Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat és az adatvédelmi szabályzat elfogadása, valamint e-mail címe, születési éve és irányítószáma megadása után elkezdheti a teszt kitöltését.

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, az edukatív játékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A Játékba való regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levél megküldésre kerül.

A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napon 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait a Szervező anonimizálja; ezen Játékosok kizárásra kerülnek a további Játékból.

Mindezt, és a további adatvédelmi rendelkezéseket a Játék adatvédelmi szabályzata tartalmazza.

4.2. Első forduló

A teszt kitöltésével a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát.

Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

4.3. Második forduló

Az első 1 000 legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra. A meghívást a regisztrációkor megadott e-mail címre küldjük. Rangsorolás módja: legmagasabb elért pontszám a legrövidebb kitöltési idő alatt.

A második fordulóban (középdöntőbe) csak azok a Játékosok vehetnek részt, akik eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra.

4.4. Harmadik forduló (döntő)

A harmadik fordulóba a második forduló során legjobb eredményt elért 12 Játékos jut. Rangsorolás módja: legmagasabb elért pontszám a legrövidebb kitöltési idő alatt. A harmadik fordulóban vetélkedő Játékosok közül kerül ki a Játék – díjazott – első helyezettje. A Játék döntőjében megfelelő második fordulós eredmény elérése esetén sem vehet részt bármely korábbi „Nagy Diák Teszt” vetélkedő dobogós helyezettje.

A harmadik fordulóban csak azon Játékosok vehetnek részt, akik a személyes jelenléttel zajló fordulók előre meghirdetett időpontjában megjelennek, és személyazonosságukat igazolják. (Online lebonyolítás esetén az előre meghirdetett lebonyolítási időpontban bejelentkeznek a Játékba.)

4.5. Díjak

A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulóban résztvevő Játékosok közül a legtöbb pontot elértő Játékosnak a Szervező fődíjként egy ajándékcsomagot ad át – az első helyezett díja egy Lenovo TAB M10 FHD Plus tablet. A díj átvétele személyesen vagy postai úton, a harmadik fordulót követően történik.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a díjakat nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a díjazottak nevét, lakhelyét (település) és fotóját saját honlapján, kiadványaiban, a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.

Ezen publikált tartalmakért a díjazottak semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a díjazottat törölni a díjazottak listájából.

Amennyiben a díjazott kiskorú, a díj átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

A harmadik forduló lezárultát és eredményhirdetését követően óvásnak, reklamációnak a teljes játékra vonatkozóan nincs helye.

A díjazott az átvett díj után köteles viselni minden, a díj esetleges használatából, felhasználásából eredő kockázatot. A Szervező nem felel a díj használatából, felhasználásából eredő vagy az azáltal okozott semmilyen anyagi kárért vagy személyes sérülésért.

5. Információ a Játékról

5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az nagydiakmediaismeretiteszt@nagydiakmediaismeretiteszt.hu email címen kérhetnek.

5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a https://diakmediateszt.hu/ címen.

6. Díjak átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek

6.1. A díjazott számára a díjat – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A díjazottat a díjak után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

A díjak átvételének feltétele az átadás-átvételi dokumentum kitöltése.

6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező a Játék lezárultát követően a Játék Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozatában foglaltak szerint kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését a nagydiakmediaismeretiteszt@nagydiakmediaismeretiteszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.nagydiaktesztek.hu és a www.due.hu weboldalán. A Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.

7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

7.5. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játék során a Játékos által megadott e-mail címen kommunikál a Játékossal. A megadott e-mail fiók rendszeres figyelése a Játékos feladata és felelőssége. A kiküldött tájékoztatások, felhívások kézbesítését, olvasottságát illetően Szervező mindennemű felelősséget kizár.

Budapest, 2020. december 08.