Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

Tájékoztatás a „Nagy Diák Médiaismereti Teszt 4.” elnevezésű játékhoz kötődő személyes adatok kezeléséről

Az adatkezelő személye:

Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete

székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11.

telefonszáma: 06 1 222 8213

e-mail címe: due@due.hu

képviselője: Dr. Szayly József

telefonszáma: 06 1 222 8213

e-mail címe: due@due.hu

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a „Nagy Diák Médiateszt” elnevezésű játékforma szervezése, a teszteredmények anonim értékelhetősége, a játék témái iránt érdeklődő fiatalok, a játékban résztvevők számára hasonló eseményekről, különösen a következő tesztjátékokról, akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatás nyújtása.

A Játékosok a Játék második és harmadik fordulójában való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha díjazottak lesznek, a Szervező az adataik közül a vezeték és utónevüket, valamint a lakóhelyüket nyilvánosságra hozhatja a hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban. A díjak átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, mely felvételek akár teljes egészét, akár részletét az Adatkezelő később is felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás.

Az adatkezelésben résztvevő további személyek, szervezetek

Az adatkezelő a technikai lebonyolítás érdekében adatfeldolgozóként igénybe veszi a Webter-Media Kft. szolgáltatásait. Az adatfeldolgozó a személyes adatokat az egyes játékok döntőit követően 5 munkanapon belül átadja az adatkezelőnek, és véglegesen törli saját rendszereiből. A „Nagy Diák Médiateszt” elnevezésű játékban résztvevőkről sem az egyes játékok támogatói, sem más szervezetek vagy személyek részére személyes adatok nem kerülnek továbbításra.

Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére semmilyen formában sem továbbítja a személyes adatokat.

A személyes adatok tárolásának időtartama

Adatkezelő ezen hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat legkésőbb az egyes játékok lezárását követő második év december 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezeli.

Ez utóbbi alól – a GDPR 17. cikk (1) bekezdésének c) pontja, továbbá (2) és (3) bekezdéseinek tiszteletben tartásával – kivételt képeznek a verseny második és harmadik fordulójában készült felvételek, tudósítások, mivel a Szervező a díjakat nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja, ismerteti a díjazottak nevét, lakhelyét (település) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban.

Érintettek jogai

Az érintettek – akiknek adatait az adatkezelő kezeli – kérelmezhetik

•    a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést (GDPR 15. cikk);

•    a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését (GDPR 16–17. cikk), az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje;

•    a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk);

•    a rájuk vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják (GDPR 20. cikk).

Az érintettek jogosultak arra, hogy a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen (GDPR 21. cikk).

Az érintettek jogosultak arra, hogy bármely időpontban visszavonják az adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat [a GDPR 13. cikk (2) c) pont alapján a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelések jogszerűségét].

Az érintettek jogosultak a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszáma: +36 (1) 391-1400; központi elektronikus levélcíme: ugyfelszolgalat@naih.hu) panaszt benyújtani (GDPR 13. cikk).

A 16 év alatti érintettek személyes adatai

Amennyiben az érintett az első fordulóban való részvételekor nem érte el a 16 éves kort, a játékhoz szükséges adatai (e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, illetve neve, telefonszáma – csak a középdöntőnél kötelező megadni –) mellett köteles megadni a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) e-mail címét. Az e-mail címre küldött felhívásra adhatja meg a szülői felügyeletet gyakorló szülő (gondviselő) a hozzájárulást a 16 év alatti játékos játékban való részvételéhez, illetve az adatainak kezeléséhez.

Amennyiben szülői felügyeletet gyakorló szülő (gondviselő) nem járul hozzá az adatkezeléshez az egyes játékok online fordulójának lezárultát követő 24 órán belül, az érintetti azonosítását lehetővé tevő adatok (e-mail címe, születési ideje, irányítószáma) e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, illetve neve, telefonszáma – csak a középdöntőnél kötelező megadni –) véglegesen törlésre kerülnek.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az adatkezelő a „Nagy Diák Médiateszt” elnevezésű játékhoz kötődő személyes adatok tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő megfelelő információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje, többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen. Az adatkezelő megfelelő szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatok ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

A tájékoztatás elérhetősége

Az érintettekkel folytatott minden kommunikáció tartalmaz rövid, nem teljeskörű tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbá az adatkezelési tájékoztatás elektronikus elérhetőségét.

Budapest, 2023. december 18.