Játékszabály

Standard

A „A rendszer újratöltve – 30 kérdés a rendszerváltoztatásról. Nagy Diák Rendszerváltoztató Teszt” elnevezésű játék hivatalos szabályzata

1. A Játék szervezője
A „A rendszer újratöltve – 30 kérdés a rendszerváltoztatásról. Nagy Diák Rendszerváltoztató Teszt” edukatív nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a DUE Produceri Iroda Kft. (székhelye: 1148 Budapest, Örs vezér tere 11., a továbbiakban: Szervező), fő támogatója a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (székhelye: 1122 Budapest, Határőr út 35., a továbbiakban: Támogató).

2. A részvételre jogosultak köre
A Játékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező, 1996.01.31. – 2006. 01.31. között született természetes személy, akinek a Játék során megadott személyes adatainak kezeléséhez jogszerű hozzájárulásával rendelkezik a Szervező (a továbbiakban: Játékos), kivéve a Szervező és a Támogató tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, és mindezek Ptk. 8:1. § 1. pont szerinti közeli hozzátartozói. Az ezen feltételeknek meg nem felelő résztvevő pályázata érvénytelen.

3. A Játék időtartama
I. forduló – online szakasz: 2020. január 31. 08.00 óra – 2020. június 15. 24:00 óra
II. és III. forduló – személyes részvételi szakasz: 2020. szeptember 22., Budapest, Akvárium Klub.

4. A Játék menete
4.1. Játékleírás
A Szervező által fejlesztett Játék első fordulójában online tesztet kell kitölteni, mely hozzáférhető a www.rendszervaltoteszt.hu internetes oldalon. Az I. forduló ideje alatt a Játékos e szabályzat elfogadása, valamint neve, e-mail címe, születési ideje, irányítószáma, telefonszáma – melyet a részvételhez nem szükséges megadni –, 16 év alatti, részvételre jogosult Játékos esetében szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) neve és email címe megadása után elkezdheti a teszt kitöltését.

Azon Játékosoknak, akik még nem múltak el 16 évesek, de 2006. január 31. előtt születtek, a nyereményjátékban való részvételükhöz szülői hozzájárulás szükséges. A regisztráció során az online felületen van mód a szülői felügyeletet gyakorló szülője (gondviselője) nevének és elektronikus címének a megadására, ahová a szülői hozzájáruló nyilatkozatot tartalmazó regisztrációs levél megküldésre kerül.

A szülőnek legkésőbb az online játék lezárása utáni napig, 2020. június 16, 24.00 óráig kell hozzájárulását megadni. Ezt követően a hozzájárulásra kötelezett, azzal nem rendelkező Játékosok adatait legkésőbb 2020. június 18-áig anonimizáljuk; ezen Játékosok kizárásra kerülnek a további nyereményjátékból.

A fent megadott korosztályon (1996.01.31 – 2006. 01.31 között születettek) kívüli játékosok – regisztráció során megadott – adatai 2020. június 18-áig anonimizálásra kerülnek.
4.2. Első forduló
A teszt kitöltésével a Játékos automatikusan elfogadja a Játék hivatalos szabályzatát.
Az első fordulóban a teszt kitöltésének eredményéről csak a Játékos kap információt.

4.3. Második forduló
Az első 1 000 legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra.
A második fordulóban csak azok a játékosok vehetnek részt, akik
1. eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra,
2. a második fordulóra vonatkozó online regisztrációval a meghívó e-mailben megadott határidőig jelezték részvételi szándékukat,
3. az online regisztrációban megjelölt időpontban megjelennek a második forduló helyszínén, és
4. ott személyesen jelentkeznek a további játékra.
Az utazás költségeit a játékosok állják, a tesztről, a helyszínről és a felügyelőkről a Szervező gondoskodik.

4.4. Harmadik forduló
A harmadik fordulóba a második forduló során legjobb eredményt elért 12 Játékos jut. A harmadik fordulóban vetélkedő játékosok közül kerül ki a Játék díjazott első három helyezettje.

4.5. Nyeremények
A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulón személyesen résztvevő játékosok közül a legtöbb pontot elért Játékosnak a Szervező fődíjként egy berlini kétszemélyes utazásra jogosító utalványt ad át. A második és harmadik helyezettek egy-egy profi kamerával felszerelt okos telefont kapnak. A nyeremények átvétele személyesen, a harmadik fordulót követően történik.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, amely átadás során az eseményről felvétel készül, továbbá publikálja vagy ismertesse a nyertesek nevét, lakhelyét (város, irányítószám) és fotóját a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és video anyagokban.
Ezen publikált tartalmakért a nyerteseket semmilyen díjazás vagy egyéb juttatás nem illeti meg, ilyen igénnyel való fellépés esetén a Szervező jogosult a nyertest törölni a nyertesek listájából.
Amennyiben a nyertes kiskorú, a nyeremény átvételére kizárólag személyesen, törvényes képviselője útján jogosult.

18 év alatti Nyertes esetén a második fő kísérőnek nagykorúnak kell lennie.  Amennyiben a kísérő nem gondviselője a Nyertesnek, úgy az utazáshoz egy írásos hozzájárulással kell rendelkeznie, hogy a Nyertes szülői engedéllyel utazik külföldre.

A harmadik forduló eredményhirdetését és díjátadását követően a teljes játékra vonatkozóan óvásnak, reklamációnak helye nincs.

A Nyertes az átvett nyeremény után köteles viselni minden, a nyeremény esetleges használatából, felhasználásából eredő kockázatot. A Szervező nem felel a nyeremény használatából, felhasználásából eredő vagy az azáltal okozott semmilyen anyagi kárért vagy személyes sérülésért.

5. Információ a Játékról
5.1. A résztvevők a Játékkal kapcsolatos további információt az rendszervaltoteszt@ rendszervaltoteszt.hu email címen kérhetnek.
5.2. A hivatalos játékszabály és adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.rendszervaltoteszt.hu címen.

6. Nyeremények átvétele, egyéb költségek és kötelezettségek
6.1. A nyertes számára a nyereményt – ha arra vonatkozó igényét a 7. pont szerint kifejezi – a Szervező személyesen adja át. A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.
A nyeremény átvételének feltétele egy átadás-átvételi dokumentum kitöltése.
6.2. A Játékos a jelen Játékban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy a Játékban megadott adatait a Szervező legkésőbb 2021. december 31-ig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje, számára akciókról, promóciókról, direkt marketing vagy kutatási céllal tájékoztatót küldjön. A résztvevők adataik kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhetnek, valamint kérhetik adataik helyesbítését vagy törlését az rendszervaltoteszt@ rendszervaltoteszt.hu e-mail címen. Az adatkezelési hozzájárulás önkéntes.

7. Egyéb rendelkezések
7.1. Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit kizárjon. Szervező a kizárást a Játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.
7.2. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a promóciós játékot akár a játék időtartama alatt módosítsa. A szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.rendszervaltoteszt.hu és a www.due.hu/rendszervaltoteszt weboldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.
7.3. Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek, felelősséget ezen tartalmak nyilvánosságra hozataláért nem vállal.
7.4. Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e pontban írtakból eredő kárért mindennemű felelősséget kizár.

Budapest, 2020. január 15. módosítva: 2020. március 24.

 

Tekintettel a kialakult járványhelyzetre, a Szervező a következők szerint módosítja a játék menetét:

4.3. Második online forduló
Az első 1 000 legjobb online teszteredményt elért Játékos kap e-mailben meghívást a második fordulóra.
A második fordulóban csak azok a játékosok vehetnek részt, akik
1. eredményük alapján meghívást kaptak a fordulóra,
2. a második fordulóra vonatkozó online regisztrációval a meghívó e-mailben megadott határidőig jelezték részvételi szándékukat,
3. az online regisztrációban megjelölt időpontban regisztrálnak a második fordulóra
4. ki is töltik az online elérhető középdöntő tesztjét.

4.4. Harmadik forduló
A harmadik fordulóba az online második forduló során legjobb eredményt elért 12 Játékos jut. A személyes jelenlétet igénylő harmadik fordulóban vetélkedő játékosok közül kerül ki a Játék díjazott első három helyezettje.

4.5. Nyeremények
A harmadik fordulóban az oda bejutott, és a harmadik fordulón személyesen résztvevő játékosok közül a legtöbb pontot elért Játékosnak a Szervező fődíjként egy berlini kétszemélyes utazásra jogosító utalványt, vagy azzal egyenértékű mobil telefont ajánl fel – a Nyertes a döntőt követően nyilatkozhat, melyikre tart igényt. A második és harmadik helyezettek egy-egy profi kamerával felszerelt okos telefont kapnak. A nyeremények átvétele személyesen, a harmadik fordulót követően történik.

Budapest, 2020. szeptember 1.